rekrutacja

 

Rekrutacja do szkół podstawowych przeprowadzana jest na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59z póżn. zm.)

Zgodnie z ustawą do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie danej szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do szkoły jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły. Dziecko przyjęte spoza obwodu nie może spowodować otwarcia nowej klasy.

W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów, uchwalonych przez Radę Miejską w Leśnicy:

  1. Rodzeństwo kandydata spełnia już obowiązek szkolny w szkole, do której obecnie on kandyduje  - 2 punkty,
  2. Droga kandydata do szkoły, do której kandyduje, jest krótsza niż do szkoły obwodowej – 2 punkty.
  3. Niepełnosprawności lub inne względy zdrowotne kandydata, jego rodziców lub rodzeństwa. – 2 punkty.
  4. Kandydat, który ze względu na pracę zawodową rodziców lub inną uzasadnioną sytuację rodzinną, wymaga codziennej opieki członków rodziny lub innych osób zamieszkujących w obwodzie szkoły – 1 punkt.
  5. Kandydat dwojga pracujących / studiujących rodziców (opiekunów prawnych) – 1 punkt.
  6. Wielodzietność rodziny kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie lub objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 punkt

O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów.

Potwierdzeniem większości powyższych kryteriów jest oświadczenie zawarte we Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły. Część okoliczności będzie musiało być potwierdzane odrębnymi dokumentami np. niepełnosprawność.

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.

Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie. Wszelkie druki związane z rekrutacją można otrzymać w sekretariacie szkoły oraz pobrać ze strony internetowej szkoły. Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie wybranej szkoły w terminie od 05.02.2018 r. do 02.03.2018 r. oraz postępowanie uzupełniające w terminie od 09.04.2018 r. do 13.04.2018 r.

Celem przeprowadzenia rekrutacji dyrektor powołuje komisję. Komisja dokonuje weryfikacji wniosków w oparciu o przyjęte kryteria zawarte w zasadach rekrutacji oraz sporządza protokół i przedkłada dyrektorowi szkoły.