Świetlica pełni funkcję opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczną. 
Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce.

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.
Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.

Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw.

Wychowawca  świetlicy nade wszystko dba o bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.     Świetlica czynna jest:

 • Poniedziałek - 7.45-8.45 s.8, 12.45-13.45 s.7, 13.45-15.45 s.8
 • Wtorek - 9.45-10.45 s.28, 11.45-12.45 s.28, 12.45-15.45 s.8
 • Środa  - 7.45-8.45 s.7, 9.45-10.45 s.28, 11.45-12.45 s.31, 12.45-15.45 s.8
 • Czwartek - 7.45-8.45 s.8, 10.45-11.45 s.28, 12.45-15.45 s.8
 • Piątek   - 11.45-12.45 s.32 , 12.45-15.45 s.8


Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.
Do świetlicy są przyjmowane dzieci z klas  1-3
Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się corocznie na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice do dnia 20 września. każdego roku. W uzasadnionych przypadkach zgłoszenie może być przyjęte w ciągu roku szkolnego.
Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane o sytuacji rodzinnej ucznia (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy, miejsce pracy rodziców, ogólna charakterystyka dziecka).
Dzieci z klasy 1 powinny być odbierane ze świetlicy przez dorosłych. W przypadku odbierania dzieci przez inne osoby, niż rodzice, osoby te muszą posiadać pisemne upoważnienie podpisane przez rodziców /opiekunów/ w karcie zgłoszenia.
Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne oświadczenie, że rodzice wyrażają na to zgodę i ponoszą całkowitą odpowiedzialność za dziecko. 
Dzieci chętne mogą pod opieką nauczyciela świetlicy odrabiać lekcje. Umożliwiają to zgromadzone w świetlicy pomoce dydaktyczne.
W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia: sportowe, plastyczno – techniczne, dydaktyczne, muzyczne, , czytelnicze, , relaksacyjne. Dzieci mają również czas na zabawy własne.
Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, uczą się kulturalnego zachowania, wysławiania i właściwego spędzania wolnego czasu.
Prawa i obowiązki ucznia – wychowanka świetlicy określa Statut szkoły i Regulamin zachowania w Świetlicy.
Wychowankowie, którzy nie przestrzegają regulaminu świetlicy na wniosek wychowawcy mogą zostać ukarani według zasad określonych w Statucie Szkoły. 
Wychowankowie szczególnie wyróżniający się w zajęciach i pracy na rzecz świetlicy na wniosek wychowawcy świetlicy mogą zostać nagrodzeni.
Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela – opiekuna świetlicy
Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy – odpisuje się: podchodzi do biurka wychowawcy i podaje imię nazwisko i klasę oraz z kim idzie do domu.
                                                    


Regulamin Świetlicy

 1. Wszyscy dbamy o wygląd naszej świetlicy, o ład i porządek. Sprzątamy po sobie.   Pamiętamy, że każda rzecz ma swoje miejsce.
 2. Szanujemy wszystkie przybory, gry i zabawki. 
 3. Chętnie uczestniczymy w zajęciach, grach, zabawach, w pracach porządkowych
 4. Zachowujemy ciszę w czasie przeznaczonym na naukę, aby nie przeszkadzać innym.
 5. Starannie odrabiamy zadania domowe.
 6. Dbamy o bezpieczeństwo własne i innych. 
 7. Informujemy o każdym wyjściu ze świetlicy. 
 8. Wychodzimy ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela - opiekuna świetlicy
 9. Po skończonych lekcjach przychodzimy do świetlicy i swoją obecność zgłaszamy wychowawcy
 10. Jesteśmy kulturalni. Używamy zwrotów grzecznościowych. 
 11. Nie krzyczymy, nie biegamy. 
 12. Nie ruszamy cudzych rzeczy. 
 13. Nie przeklinamy, nie pyskujemy i nie hałasujemy
 14. Nie niszczymy cudzych prac.
 15. Pomagamy słabszym
 16. Zachowujemy się tak, aby nie sprawiać przykrości koleżankom i kolegom oraz wychowawcy
 17. Słuchamy poleceń i próśb nauczyciela.   

Wychowowca świetlicy:

Agnieszka Witoszek