„Dziecko chce być dobre,

Jeżeli nie umie - naucz,

Jeżeli nie wie – wytłumacz

 Jeżeli nie może - pomóż"

Janusz Korczak

 

MISJA SZKOŁY

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu


WIZJA SZKOŁY

 

„Szkoła przyjazna dziecku, w której każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy i realizuje się jako członek społeczności”

Jesteśmy szkołą, która:

 • stwarza szansę zdobycia rzetelnej wiedzy ogólnej
 • zapewnia wszechstronny rozwój naszych uczniów
 • przygotowuje do dalszej nauki i życia we współczesnym społeczeństwie
 • uczy wzajemnej tolerancji i poszanowania prawa do godności osobistej
 • wspomaga rodzinę w procesie wychowania
 • jest przyjazna dla uczniów, rodziców i nauczycieli


MISJA SZKOŁY

Najważniejszym zadaniem naszej szkoły jest:

 • troska o dziecko i udzielenie mu takiej pomocy, jaka może mu zapewnić maksymalny rozwój osobowości z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i ograniczeń każdego dziecka.
 • zaspokojenie potrzeb ucznia, takich jak potrzeba bezpieczeństwa, miłości i przyjaźni, uznania i szacunku,
 • dostarczanie swoim uczniom pozytywnych wzorców zachowania, uczyć tolerancji i wzajemnej akceptacji.
 • wychowanie młodego człowieka, który potrafi krytycznie myśleć i wykorzystywać własną aktywność .
 • wspomaganie rodziców w wychowaniu ich dzieci.
 • rozbudzanie w uczniach uczucia patriotyzmu wobec własnego państwa poprzez wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, kulturowej i lokalnej.
 • rozbudzanie poczucia więzi z tzw. „małą ojczyzna” poprzez zdobywanie i promowanie wiedzy o patronie szkoły Ludwiku Kobieli
 • kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych poprzez wskazywanie zagrożeń, jakie niesie z sobą postęp cywilizacyjny.


 

WIZERUNEK ABSOLWENTA SZKOŁY:

 • ma rzetelną wiedzę ogólną i jest przygotowany do życie w warunkach współczesnego świata
 • dużo wymaga od siebie, chętnie pomaga innym i ma poczucie odpowiedzialności.
 • potrafi dokonywać mądrych wyborów i przewiduje skutki swoich działań.
 • jest samodzielny i przedsiębiorczy, potrafi rozwiązywać problemy.
 • potrafi krytycznie myśleć i wykorzystywać wiedzę w praktyce
 • ma szerokie zainteresowania, zna i rozwija swoje talenty
 • jest twórczy i aktywny w życiu społecznym
 • posiada kulturę osobistą, wrażliwość i szacunek dla drugiego człowieka.
 • dba o kondycję psychiczną i fizyczną
 • zna swój region i tradycje z nim związane

CELE WYNIKAJĄCE Z WIZJI I MISJI SZKOŁY

 • podejmowanie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia, przygotowujących go do życia i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych
 • prowadzenie wielu form zajęć wspierających uczniów zarówno zdolnych, jak i z trudnościami w nauce
 • stworzenie szkoły tolerancyjnej i otwartej na potrzeby uczniów, dającej dzieciom poczucie bezpieczeństwa
 • podnoszenie jakości pracy szkoły
 • zindywidualizowanie pracy na lekcjach
 • podnoszenie motywacji do odnoszenia sukcesów w nauce, sporcie i zachowaniu, w myśl zasady: Każde dziecko robi COŚ dobrze, w każdym dziecku jest COŚ dobrego, trzeba tylko to COŚ odkryć i rozwijać
 • dobra współpraca z rodzicami
 • wszechstronna współpraca z instytucjami środowiska lokalnego
 • promuje swoje osiągnięcia i dba o swój wizerunek w środowisku lokalnym