fundusze unijne

Opis projektu:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu od początku roku szkolnego przystąpi do realizacji projektu pn. „Szkoła nowych horyzontów”. Środki w wysokości 268 842,72zł na realizację projektu pochodzą z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina wraz z Szkołą złożyły projekt do konkursu w ramach osi „XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego” organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Katowicach. Projekt uzyskał pozytywną ocenę i liczbę punktów gwarantujących dofinansowanie.

W projekcie wezmą udział wszyscy uczniowie szkoły, zgodnie z swoimi potrzebami. Pozyskane środki unijne pozwalają rozszerzyć w znacznym stopniu ofertę szkoły o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Poprzez wprowadzenie projektu „Szkoła nowych horyzontów” uczniowie będą mieli szanse na udział w zajęciach uzupełniających wiedzę, rozwiązujących trudności z podstawy programowej i w kółkach rozwijających.

W ofercie znajdą się także zajęcia poprawiające predyspozycje osobiste i komunikację uczniów. Jako grono pedagogiczne jesteśmy przekonani, że dodatkowe wsparcie, inna formuła zajęć przyczyni się do wzrostu wiedzy i osiągania sukcesów edukacyjnych przez naszych uczniów.

Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem nowo zakupionych w projekcie pomocy dydaktycznych, wśród których warto wymienić tablicę interaktywną, tablety, oprogramowanie do nauki matematyki, pomoce do pracowni fizycznej, biologicznej, geograficznej (preparaty, walizki doświadczeń, mapy, pokazowe modele, mikroskopy, teleskop oraz inne).

Projekt realizowany w latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019.

Nagrodą dla uczniów będzie udział w wycieczkach, zaplanowano lekcję w chorzowskim Planetarium, zwiedzanie Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, eksperymentalne warsztaty w Centrum Nauki – Świnna, zwiedzanie Centrum Kopernika w Warszawie.

Cel:

Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu ze względu na niższe wyniki z egzaminów zewnętrznych niż średnia woj. śląskiego w 2015 r. oraz wzrost wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych (językowych, matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i społecznych) u 117 uczniów (57K i 60M) poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających – kółek zainteresowań zajęć z rozwoju społecznego a także dodatkowych zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i rewalidacyjnych a także wzrost kompetencji zawodowych 15 nauczycieli w okresie od 01.09.2017 do 30.06.2019r.

Zaplanowane wskaźniki do osiągnięcia:

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie: 117

 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 82

 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1

 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1

 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 15

 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 15

Wartość projektu: 298 714,13zł

Dofinansowanie z UE: 268 842,72